Rufen Sie uns an: +41 44 211 75 77

Linsenchirurgie


• Optische Kohärenztomographie (OCT)
• Optische Kohärenztomographie (OCT)
• Biometrie• Hornhauttopographie (Pentacam)
• Perimetrie (Octopus)
• Papillenmorphometrie: HRT, OCT
• Laserbehandlungen (Netzhautlaser, YAG-Laser)